0

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika eesmärk on teavitada, kuidas andmesubjektide isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse, kui kaua neid säilitatakse, kellele neid üle antakse, millised on andmesubjektide õigused ning kuhu nende rakendamiseks või teiste isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega pöörduda.
Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL) 2016/679 (edaspidi - määrus), Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusele ja teistele isikuandmete kaitset reguleerivatele õigusaktidele.

AS Baltic, LTD juhindub järgmistest andmetöötluse põhiprintsiipidest:
isikuandmeid kogutakse ainult selgelt määratletud ja legitiimsetel eesmärkidel;
isikuandmeid töödeldakse ainult seaduslikult ja õiglaselt;
isikuandmeid säilitatakse turvaliselt ja mitte kauem, kui seda nõuavad andmete töötlemise eesmärgid või õigusaktid;
isikuandmeid töötlevad ainult need ettevõtte töötajad, kellele on vastavalt tööülesannetele selline õigus antud, või nõuetekohaselt volitatud andmetöötlejad.

Järgmised ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESKIRJAD määratlevad andmete haldamise:

1. Definitsioonid

Lehe haldaja ja www.edymo.ee omanik (edaspidi – Lehe haldaja) on  AS Baltic, LTD, äriregistri kood 301561587, käibemaksukohuslase kood LT100004524014, postiaadress – Laisvės Ave. 125, LT-06118 Vilnius, Leedu Vabariik, elektroonilise e-posti aadress –  info@edymo.ee.
Klient– füüsiline isik või juriidiline isik, kes ostab kaupa veebilehelt www.edymo.ee.
Isikuandmete töötlemise eeskirjad (edaspidi – Reeglid), mis reguleerivad põhilisi müüja poolt isikuandmetega teostavaid toiminguid nagu kogumine, töötlemine, ladustamine.

2. Isikuandmete kogumine

AS Baltic, LTD isikuandmeid isikult, kes on isikuandmed avaldanud. AS Baltic, LTD  töötleb järgmiseid isikuandmeid:
personaalandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktisiku ametikoht;
kontaktandmed: e-posti aadress, kontakttelefon, postiaadress;
internetiandmed: kasutusseansi andmed, küpsised, veebilehe logiandmed ja IP-aadressid;
personaalandmed:  ees- ja perekonnanimi, isikukood;
kontaktandmed: e-posti aadress, kontakttelefon, postiaadress;
muud andmed: ametikoht, sissetulek, finantskohustused.

3. Isikuandmete töötlemine

Klient nõustub, et tellimise käigus saadetavad andmed kogutakse ja neid kasutatakse vastavalt järgnevatele reeglitele.
Kliendil on õigus oma andmetele ligi pääseda ning nõuda nende muutmist, kui need on valed, puudulikud või ebatäpsed. Selleks saata e-kiri aadressile info@edymo.ee või helistada numbri +372 880 3645. Sel juhul on müüja kohustatud kleindi poolt antud muudatused kohe sisse viima (1-2 päeva jooksul).
Veebilehe haldaja tunnustab ja austab iga www.edymo.ee keskkonnast tellinud kliendi õigust eraelu puutumatusele. Lehe haldaja kasutab ja kogub kliendi isiklikke andmeid (nimi, aadress, telefoni number, e-posti aadress ja teisi e-poes sisestatud andmeid) tellimuste töötlemiseks ja lepinguliste kohustuste täitmiseks. Kliendil on võimalik lubada/keelata oma andmete kasutamine otseturunduse eesmärgil. Selleks tuleb uudiste ja pakkumistega nõustumise kastike märgistada või nende keelamiseks see märgistus eemaldada. 
Lehe haldaja kohustub mitte avaldama kliendi andmeid kolmandatele osapooltele. v.a töötajatele, kes pakuvad tarneteenust või teisi teenuseid, mis tellimisega kaasnevad. Vastasel juhul avaldatakse kliendi isiklikke andmeid üksnes LR seadusandlusele.
Isiklikke andmeid töödeldakse turvalisel viisil, mis välistab nende lubamatu hävimise, avalikustamise või muu ebaseadusliku tegevuse.
Kliendid, olles andnud nõusoleku, et nende isikuandmeid kasutatakse ja säilitatakse otseturunduse eesmärkidel, nõustuvad nende talletamisega aktiivses andmebaasis seni, kuni Kliendid avaldavad soovi nende eemaldamiseks või kasutamise lõpetamiseks.

4. Isikuandmete töötlemise ja säilitamise tähtajad
Konto registreerimine ja haldamine, ostuandmete töötlemine kaubatellimuste haldamisel ja täitmisel, kauba tagastamisel: konto registreerimiseks ja haldamiseks vajalikke isikuandmeid töödeldakse seni, kuni kontot kasutatakse. Kui klient ei ole kahe järjestikuse aasta jooksul kordagi Veebilehel oma kontole sisse loginud, konto kustutatakse. Säilitame teie nõusolekut konto registreerimiseks ühe aasta jooksul pärast nõusoleku kehtivusaja lõppu. Raamatupidamise ja maksudokumente säilitatakse õigusaktide alusel, järgides õigusaktides sätestatud säilitamise tähtaegu. Muid ostudokumente säilitatakse 5 aastat ostuoperatsiooni teostamise päevast.
Tellimuste esitamine ja täitmine kontot registreerimata: raamatupidamise ja maksudokumente säilitatakse õigusaktide alusel, järgides õigusaktides sätestatud säilitamise tähtaegu. Muid isikuandmeid säilitatakse kaks aastat tellimuse esitamise päevast.
Ostukorvis olevate ja tasumata kaupade kohta meeldetuletuste saatmine: mitte kauem kui 90 (üheksakümmend) päeva sellest päevast, kui Te viimast korda logisite sisse oma kontole, või nii kaua, kuni loobute sellistest e-kirjadest.
Identifitseerimine: seni, kuni kasutatakse kontot.
Ettepanekute ja teabe esitamine kaupade kohta: 3 aastat nõusoleku saamise päevast või nõusoleku kehtimise päevast.
Taotluste, kaebuste, päringute ja tagasiside läbivaatamine: 12 kuud taotluse, kaebuse, päringu või arvamuse esitamise päevast või kuni seadustes sätestatud hagi aegumistähtaja lõpuni, olenevalt sellest, kumb tähtaeg on pikem.
Sirvimise ja Veebilehe kasutuskogemuse parandamine, Veebilehe kasutajate käitumise ja voogude analüüs: andmetöötluse tähtajad on esitatud Küpsiste poliitikas.
Statistika ja turuuuringute tegemine: 3 aastat.
Pettuste ennetamine ja juriidiliste nõuete täitmine: kuni toimub nõude uurimine, menetlemine ja täitmine. Kui uurimise ajal rikkumist ei tuvastata, säilitatakse andmeid 1 (üks) aasta alates uurimise lõpetamise otsuse vastuvõtmise päevast. Kui on tuvastatud rikkumine, säilitatakse andmeid 3 (kolm) aastat uurimise lõpetamise otsuse või lõpliku kohtuotsuse täitmise päevast.
Kingituste saatmine klientidele 30 päeva kingituse väljasaatmise päevast.
Käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud teie andmete töötlemise ja säilitamise tähtaja möödumisel kustutame teie andmed, Privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel depersonaliseerime need usaldusväärselt ja pöördumatult niipea kui võimalik, mõistliku ja sellise toimingu teostamiseks põhjendatult vajaliku aja jooksul.

5. Küpsiste kasutamine 

Ettevõte kasutab veebilehel küpsiseid, et parandada ja täiustada ostjate ja veebilehe külastajate kogemust.
Ettevõtte veebilehel võib olla kasutusel järgmist tüüpi küpsiseid:
Tehnilised (nõutavad) küpsised – aitavad veebilehe külastajal kuvada veebilehte ja selle sisu, aitavad tagada veebilehe funktsionaalsust, luua konto, logida kontole sisse ja hallata oma tellimusi. Tehnilised küpsised on vajalikud veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks ning nende kasutamiseks ei ole vaja veebilehe külastaja nõusolekut.
Funktsionaalsed küpsised – kasutatakse veebilehe külastajal ettevõtte veebilehe külastamise aitamiseks ning sirvimisel tehtud valikute ja eelistuste meelespidamiseks. Funktsionaalsed küpsised ei ole veebilehe täielikuks toimimiseks vajalikud, kuid need lisavad funktsionaalsust ja parandavad veebilehe kasutamise kogemust.
Analüütilised küpsised – kasutatakse teabe saamiseks selle kohta, kuidas külastajad ettevõtte veebilehte kasutavad. See on vajalik selleks, et saaksime veebilehte optimeerida ja täiustada. Analüütiliste küpsiste abil võime koguda andmeid Teie vaadatud veebilehtede kohta, samuti lehtede kohta, kust Te tulite, e-kirjade kohta, mille olete avanud ja millele olete reageerinud, ning kuupäeva ja kellaaja kohta. See tähendab ka, et võime kasutada teavet Teie kohta ja selle kohta, kuidas Te seda veebilehte kasutate, näiteks külastuste sageduse, konkreetsetel lehtedel klikkimiste arvu, kasutatud otsinguterminite jm kohta.
Kaubanduslikud (siht- või reklaamiküpsised) – kasutatakse ettevõtte veebilehe külastajale isikupärastatud reklaami pakkumiseks. Seda nimetatakse korduvaks turundamiseks, mis põhineb sirvimistegevusel, nagu otsitud ja vaadatud tooted ja/või teenused.
Statistilistele andmetele ettevõtte veebilehe külastajate kohta on ligipääs ettevõtte töötajatel, kes vastutavad nende andmete analüüsi ja veebilehe täiustamise eest.Ligipääs tehnilistele kirjetele võib olla ka ettevõtte partneritel, kes pakuvad ettevõtte veebilehele sisuhalduse teenust. Küpsiste abil kogutud andmeid säilitatakse ettevõttes mitte kauem, kui on vajalik andmetöötluse eesmärkide saavutamiseks või mitte kauem, kui andmesubjektid seda nõuavad ja/või on sätestatud õigusaktidega.
Kui Te ei nõustu küpsiste kasutamisega, on Teil võimalus muuta oma brauseri seadeid ja kontrollida küpsiste hulka.

6. Alaealiste isikuandmete töötlemine

Alla 14-aastastel isikutel ei ole lubatud meie veebilehel isikuandmeid edastada. Kui isik on alla 14-aastane, tuleb ettevõtte teenuste kasutamiseks esitada enne isikuandmete esitamist ühe esindaja (isa, ema, eestkostja(d)) kirjalik nõusolek isikuandmete töötlemise kohta.

7. Privaatsuspõhimõtete muutmine ja muud tingimused

AS Baltic, LTD on igal ajal õigus ühepoolselt muuta privaatsuspõhimõtete tingimusi. Pärast muudatusi postitatakse uued tingimused  AS Baltic, LTD 
Privaatsuspoliitikat reguleerivad Lietuva Vabariigi seadused.

8. Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi seoses privaatsuspõhimõtete tingimustega või sellega, kuidas AS Baltic, LTD  teie isikuandmeid töötleb, samuti isikuandmete töötlemisega seotud taotluste või kaebuste esitamiseks, võtke palun AS Baltic, LTD  ühendust alltoodud kontaktandmetel.
AS Baltic, LTD
info@edymo.ee
+372 880 3645